Puro kültürü ve tarihi

Puro içmek, çok eski ve sayg? gerektiren bir sanatt?r. Ondokuzuncu asr?n beyefendi kulüplerinin zengin çevrelerinden günümüzün hareketli salonlar?na kadar puro, de?arj?n, kutlaman?n ve dostlu?un simgesi olarak kald?.Bu zaman üstü keyif, yaln?zca tütünün zengin lezzetlerini ve aromalar?n? de?il, ayn? zamanda onu çevreleyen derin tarihi

read more

ithal sigara yorumları

Bu bölümde size ?u ana kadar kullanma ?ans?na nail oldu?um sigara ve sarma tütünleri ile ilgili dü?üncelerimi aktarmak istiyorum. Akl?nda soru i?areti olanlar ki?iler için yararl? olaca??na inan?yorum. Haydi ba?layal?m;Marlboro Double Fusion – Mentol ve bö?ürtlen aromal? sigaraTüm aromal? sigara sevenlerin gözdesi mentol ve bö?ürtlen

read more